Avís Legal

Titularitat del lloc web

RRHH INTEGRAL LEGAL SL, amb domicili al carrer Muntaner núm .: 48-50 piso 2 puerta 1, 08011-Barcelona, amb CIF B-67.111.567.

Objecte

Les presents Condicions Generals regulen l’accés i ús per part de qualsevol persona ( «usuari») de les pàgines que integren el domini web http:/www.rrhhintegral.com/ .es / .cat ( «pàgina web»), titularitat de RRHH
INTEGRAL LEGAL SL, així com els continguts i serveis que en elles s’inclouen.

L’accés a aquestes pàgines web o la seva utilització per l’usuari implica necessàriament, i sense reserves, la submissió i acceptació de les condicions generals. Per tant, es recomana que l’usuari les llegeixi detingudament cada vegada que vulgui entrar a la pàgina web de RRHH INTEGRAL.

RRHH INTEGRAL LEGAL SL es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les condicions generals i, en general, de quants elements integrin el disseny i la configuració de seva pàgina web.

Accés i ús de la pàgina web

L’usuari accedeix a la pàgina web sota la seva exclusiva responsabilitat. Els continguts i serveis presentats en la pàgina tenen com a finalitat la difusió sobre l’empresa i les activitats desenvolupades per RRHH INTEGRAL LEGAL SL.

RRHH INTEGRAL LEGAL SL posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts i serveis inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin el més actualitzats possible.

Atès que l’usuari pot descarregar determinats continguts de la pàgina web, RRHH INTEGRAL LEGAL SL disposa de la infraestructura necessària per evitar danys derivats de l’existència de virus informàtics. RRHH INTEGRAL LEGAL SL no es fa responsable dels potencials danys o errors que, a causa de la presència de qualsevol virus, pugui patir el sistema informàtic (hardware osoftware) de l’usuari quan aquest accedeixi a la pàgina web o la utilitzi.

Igualment, RRHH INTEGRAL LEGAL SL informarà a l’usuari sobre les especificacions tècniques necessàries per procedir a la descàrrega d’informació i continguts de la seva pàgina web. Es prega a l’usuari que faci atenció a aquests missatges d’avís, ja que RRHH INTEGRAL LEGAL SL no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent la pàgina web.

Registre de visites

RRHH INTEGRAL LEGAL SL comunica als usuaris de http:/www.rrhhintegral.com/.es / .cat que l’adreça IP amb la que accedeix al servidor de http: /www.rrhhintegral.com/ .es /. cat, la data i hora de l’accés, així com les pàgines que visiti que estiguin allotjades en aquest servidor, quedaran recollides i emmagatzemades en un arxiu que serà objecte de tractament per part de RRHH INTEGRAL LEGAL SL als efectes de comptabilitzar les visites que rep RRHH INTEGRAL així com per a la realització d’estadístiques.

Propietat intelectual i propietat industrial

Tots els continguts, sense exclusió i de manera no limitadora, que formen part de la pàgina web, és a dir, informació, articles, dades, textos, logotips, icones, imatges, fotos, disseny i imatge de la pàgina web, fitxers de vídeo, fitxers d’àudio, bases de dades i aplicacions informàtiques, són propietat de RRHH INTEGRAL LEGAL SL o està explotat sota llicència de tercers titulars dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial dels esmentats continguts. Aquests estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial vigents.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, descàrrega i, en general, qualsevol acte d’explotació de la totalitat o part dels continguts (imatges, textos, dissenys, índexs, formes, logos etc.) que integren la pàgina web, així com de les bases de dades i del software necessari per a la seva visualització o funcionament, que no compti amb l’expressa i prèvia autorització escrita de RRHH INTEGRAL LEGAL SL.

L’usuari podrà crear una còpia privada dels continguts únicament i exclusivament per la seva utilització personal. Tot ús o explotació diferents necessitarà una autorització prèvia i per escrit de RRHH INTEGRAL LEGAL SL. En concret, es prohibeix a l’usuari reproduir, distribuir, comunicar públicament (inclòs el dret de posada a disposició), fixar, transformar, col·leccionar i, de qualsevol altra manera, explotar els continguts apareguts en la pàgina web sense l’autorització prèvia i per escrit de RRHH INTEGRAL LEGAL SL.

Totes les marques, logotips o signes distintius de RRHH INTEGRAL assenyalats a la pàgina web són marques titularitat de RRHH INTEGRAL LEGAL SL.

Política de privacitat

L’accés i ús de la pàgina web no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de RRHH INTEGRAL LEGAL SL. No obstant això, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que voluntàriament faciliti l’usuari, seran recollides i tractades amb la finalitat de gestionar la relació amb RRHH INTEGRAL LEGAL SL. La informació s’utilitzarà per contactar i per l’enviament de informació jurídica i informació formativa pròpies de RRHH INTEGRAL LEGAL SL. Així mateix, les seves dades personals es recolliran i tractaran per respondre a les consultes o qüestions que pugui remetre mitjançant la web.

La legitimació per al tractament és l’interès legítim de RRHH INTEGRAL LEGAL SL a mantenir la relació existent amb l’usuari i/o, si escau, el seu consentiment. Per tant, RRHH INTEGRAL LEGAL SL recollirà i tractarà les seves dades mentre la relació segueixi vigent i, sempre que l’usuari no revoqui el consentiment que ha prestat al tractament de les seves dades. En tot cas, quan les dades personals no siguin necessàries per a la finalitat pel qual van ser recaptats i mentre no es procedeixi a la cancel·lació definitiva de les mateixes, es conservaran de forma bloquejada.

En el cas que els usuaris ens proporcionin dades de caràcter personal de terceres persones, l’usuari ens garanteix que els ha informat amb caràcter previ a la seva inclusió, dels extrems continguts en la present Política de Privacitat, responent personalment enfront de RRHH INTEGRAL LEGAL SL de quants danys i perjudicis puguin derivar-se en cas d’incompliment.

RRHH INTEGRAL LEGAL SL no comunicarà aquestes dades a tercers, excepte quan sigui estrictament necessari per gestionar i mantenir la relació professional o prèvia autorització per la seva banda. En particular, tindran accés als mateixos aquelles empreses a les quals RRHH INTEGRAL LEGAL SL hagi encomanat els serveis de suport tècnic i informàtic.

En qualsevol cas, les seves dades seran tractades amb un nivell de protecció d’acord a les normes aplicables sobre Protecció de Dades i no se sotmetran a decisions automatitzades.

Els usuaris tenen dret a exercitar en tot moment, en els termes establerts per la legislació vigent, els seus drets d’accés, rectificació o supressió de dades, sol·licitar que es limiti el tractament, oposar-se al mateix, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat, dirigint-se per escrit mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a: RRHH INTEGRAL LEGAL SL, Carrer Muntaner núm.: 48-50 piso 2 puerta 1, 08011 Barcelona, o a l’adreça de correu electrònic: protecciondatos@rrhhintegral.com, indicant clarament el dret que desitja exercitar. Aquesta sol·licitud haurà d’anar acompanyada de les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efecte de notificacions i fotocòpia del document nacional d’identitat o document identificatiu similar que acrediti la seva identitat. En el cas de representació, haurà de provar-se aquesta mitjançant document fefaent.

L’usuari es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les dades personals que hagi facilitat. Qualsevol pèrdua o dany causat al lloc web, a RRHH INTEGARL LEGAL SL, o a qualsevol tercer mitjançant la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta serà responsabilitat única i exclusiva de l’usuari.

RRHH INTEGRAL LEGAL SL informa que té implementades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural.

Les cookies són petits fitxers de dades que s’allotgen en el terminal de l’usuari visitant de la pàgina web i que contenen certa informació de la visita. La present pàgina web utilitza cookies únicament amb la finalitat de facilitar la navegació de l’usuari i en cap cas és possible associar-les a les seves dades personals concrets ni identificar a aquell per mitjà d’elles. L’usuari té no obstant això la possibilitat, existent en la majoria de navegadors web, de desactivar les cookies.

Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents condicions generals queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l’accés a la pàgina web, l’usuari i RRHH INTEGRAL LEGAL SL acorden sotmetre expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.