PENSIONS DE JUBILACIÓ PARCIAL I CONTRACTE DE RELLEU EN LA INDÚSTRIA MANUFACTURERA.

Antecedent.

 

El proper 31 de desembre de 2018 finalitza el termini d’aplicació de la disposició transitòria quarta del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel RDL 8/2015, de 30 d’octubre, el que comportava l’accés a la jubilació parcial amb certs beneficis per treballador i per a empresa. Actualment la jubilació parcial amb contracte de relleu està disminuint, tenint en compte els sobrecostos que comporta per a les empreses.

 

El dissabte 8 de desembre de 2018 es va publicar el RDL 20/2018, de 7 de desembre, de mesures urgents per a l’impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç a Espanya, en l’article 1 es recull la modificació de la Llei General de la Seguretat Social, que comporta allargar el període d’aplicació de l’esmentada disposició transitòria, per impulsar la competitivitat de la indústria manufacturera, donada la imminent transformació del sector durant la transició ecològica de la indústria, mantenint la seva activitat i els seus llocs de treball.

 

Característiques.

 

Se seguirà aplicant la regulació per a la modalitat de jubilació parcial amb simultània celebració de contracte de relleu, vigent amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, a pensions causades abans l’1 de gener de 2023, sempre que s’acrediti el compliment dels requisits següents:

 

  • Que el treballador que sol·liciti l’accés a la jubilació parcial realitzi directament funcions que requereixin esforç físic o alt grau d’atenció en tasques de fabricació, elaboració o transformació, així com en les de muntatge, posada en funcionament, manteniment i reparació especialitzats de maquinària i equip industrial en empreses classificades com a indústria manufacturera.

 

  • Que el treballador que sol·liciti l’accés a la jubilació parcial acrediti un període d’antiguitat en l’empresa de, almenys, sis anys immediatament anteriors a la data de la jubilació parcial. A aquest efecte, es computarà l’antiguitat acreditada a l’empresa anterior si ha intervingut una successió d’empresa en els termes que preveu l’article 44 ET, o en empreses pertanyents al mateix grup.

 

  • Que en el moment del fet causant de la jubilació parcial el percentatge de treballadors a l’empresa amb contracte de treball a temps indefinit, superi el 70 per cent del total dels treballadors de la seva plantilla.

 

  • Que la reducció de la jornada de treball del jubilat parcial es trobi compresa entre un mínim d’un 25 per cent i un màxim del 67 per cent, o del 80 per cent per als supòsits en què el treballador rellevista sigui contractat a jornada completa mitjançant un contracte de durada indefinida. Aquests percentatges s’entenen referits a la jornada d’un treballador a temps complet comparable.

 

  • Que hi hagi una correspondència entre les bases de cotització del treballador rellevista i del jubilat parcial, de manera que la del treballador rellevista no podrà ser inferior al 65 per cent de la mitjana de les bases de cotització corresponents als sis últims mesos del període de base reguladora de la pensió de jubilació parcial.

 

  • Que s’acrediti un període de cotització de trenta-tres anys en la data del fet causant de la jubilació parcial, sense que a aquests efectes es tingui en compte la part proporcional corresponent per pagues extraordinàries. A aquests exclusius efectes, només es computarà el període de prestació del servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria, amb el límit màxim d’un any. En el supòsit de persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33 per cent, el període de cotització exigit serà de vint-i-cinc anys.