PENSIÓ DE JUBILACIÓ. COEFICIENTS REDUCTORS DE L’EDAT DE JUBILACIÓ A FAVOR DELS POLICIES LOCALS.

Antecedent.

 

El passat dissabte 15 de desembre de 2018 es va publicar el Reial Decret 1449/2018, de 14 de desembre, pel qual s’estableix el coeficient reductor de l’edat de jubilació en favor dels policies locals al servei de les entitats que integren l’Administració local, que entrarà en vigor el proper 2 de gener de el 2019.

 

L’article 206.1 de la Llei General de la Seguretat Social, preveu que l’edat mínima exigida per tenir dret a pensió de jubilació en el Règim General de la Seguretat Social podrà ser rebaixada per reial decret, a proposta de la persona titular del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, en aquells grups o activitats professionals els treballs dels quals siguin de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o insalubre i acusin elevats índexs de morbiditat o mortalitat, sempre que els treballadors afectats acreditin en la respectiva professió o treball el mínim d’activitat que s’estableixi. L’establiment de coeficients reductors de l’edat de jubilació només és procedent quan no sigui possible la modificació de les condicions de treball, i en aquest col·lectiu aquesta premissa es compleix sense cap dubte.

 

Per mitjà d’aquest reial decret es reconeix el coeficient reductor de l’edat de jubilació a les persones integrants dels cossos de policia local al servei de les entitats que integren l’Administració local, garantint l’equilibri financer del sistema amb l’establiment d’una cotització addicional, complint amb el que preveu l’article 206 la Llei General de la Seguretat Social, que afectarà tant a l’administració com a funcionari.

 

Característiques.

 

  • S’aplicarà als funcionaris de carrera, inclosos en el Règim General de la Seguretat Social, membres de la Policia local al servei de les entitats locals, en les seves diferents escales, categories o especialitats.

 

  • L’edat ordinària exigida per a l’accés a la pensió de jubilació d’acord amb l’article 205.1.a) i la disposició transitòria setena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, es reduirà en un període equivalent al que resulti d’aplicar als anys complets efectivament treballats com a policia local el coeficient reductor del 0,20.

 

  • L’aplicació de la reducció de l’edat de jubilació prevista, en cap cas donarà lloc a que la persona interessada pugui accedir a la pensió de jubilació amb una edat inferior a 5 anys a la seva edat ordinària de jubilació, o en 6 anys en els supòsits en què s’acreditin 37 anys d’activitat efectiva i cotització, sense còmput de la part proporcional corresponent per pagues extraordinàries, per l’exercici de l’activitat de Policia Local al servei d’entitats locals.

 

  • L’anticipació de l’edat de jubilació per aplicació dels coeficients reductors es condicionarà tant a la necessitat de tenir cobert el període de carència de 15 anys que s’exigeix per accedir a la pensió com els 15 anys de cotització com a policia local necessaris per poder aplicar el coeficient.

 

  • Tindrà la consideració de temps efectivament treballat, el temps d’activitat efectiva i cotització destinat en llocs propis dels Cossos de Policia local al servei de la respectiva entitat local. Es descomptaran totes les faltes a la feina, llevat de les següents: Les que tinguin per motiu la incapacitat temporal per malaltia comuna o professional, o accident, sigui o no de treball, les que tinguin per motiu la suspensió de la prestació de serveis per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural i els permisos i llicències retribuïts, gaudits en virtut de les corresponents disposicions normatives o convencionals.

 

  • Amb la finalitat de mantenir l’equilibri financer del sistema, l’aplicació dels beneficis que estableix aquest reial decret durà amb si un increment en la cotització a la Seguretat Social a efectuar en relació amb el col·lectiu delimitat, en els termes i condicions que s’estableixin legalment .

 

Aplicació.

 

Aplicació progressiva dels anys de cotització efectiva com a policia local per anticipar l’edat de jubilació fins a 6 anys respecte de l’edat ordinària, seran:

 

  1. 35 anys i 6 mesos de cotització efectiva com a policia local si el fet causant de la pensió de jubilació es produeix en 2019.
  2. 36 anys de cotització efectiva com a policia local si el fet causant es produeix en 2020, 2021 o 2022.
  3. 36 anys i sis mesos de cotització efectiva com a policia local si el fet causant es produeix en 2023, 2024, 2025 o 2026.
  4. 37 anys de cotització efectiva com a policia local si el fet causant és en 2027 o en anys posteriors.

 

La taxa de reposició addicional serà efectiva des de la presentació de la sol·licitud de jubilació anticipada. La persona interessada ha de comunicar a l’Administració municipal corresponent la seva voluntat d’acollir-se a aquesta modalitat de jubilació abans del dia 31 de gener de cada any.

 

Amb aquest reial decret s’equipara als policies locals amb els Policies nacionals i Bombers, i s’aconseguirà el rejoveniment de les plantilles de manera ordenada dins el sector, atenent a conseqüència d’una demanda constant, d’aquest col·lectiu.