PATERNITAT i LLICÈNCIA PER NAIXEMENT DE FILL

Antecedents

 

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva d’homes i dones, va marcar el naixement del permís per paternitat. En ella es va incloure per primera vegada el permís per paternitat com a mesura de suport a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

 

Aquest permís s’unia al permís retribuït (llicència) per naixement de fill/a de 2 dies, ampliable a 4 dies en cas de desplaçament, reconegut en l’Estatut dels Treballadors i fins i tot millorat en alguns conveni col·lectius.

 

El Govern, en la Llei per a la Igualtat efectiva entre home i dones (Llei 3/2007), va incloure la següent disposició transitòria:

 

“El Govern ampliarà de forma progressiva i gradual, la durada de la suspensió del contracte de treball per paternitat regulat en la disposició addicional onzena, apartat Once, i en la disposició addicional dinovena, apartat Sis, de la present Llei, fins a aconseguir l’objectiu de 4 setmanes d’aquest permís de paternitat als 6 anys de l’entrada en vigor de la present Llei.”

 

A més, en la Disposició Final Desena Segona del Projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2014 es preveia per a l’1 de gener de 2015 l’entrada en vigor de l’ampliació d’aquest permís a quatre setmanes. No obstant això, es va tornar a posposar l’1 de gener de 2016, donada la situació econòmica del país i va ser l’1 de gener de 2017, quan es va fer efectiu el permís de 4 setmanes. Posteriorment, el 5 de juliol de 2018, el permís passava a incloure una setmana més, sent en total 5 setmanes. Aquesta va ser una de les mesures incloses en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat del 2018, que es va publicar el 4 de juliol en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

 

Segons dades de la Seguretat Social, s’han gestionat des de 2007 fins a l’any 2018 un total de 2.730.548 sol·licituds de permisos de paternitat.

 

I és actualment i com a conseqüència del Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació, quan amb data efectes 1 d’abril de 2019, el permís per paternitat s’amplia de 5 a 8 setmanes. I a més es recull l’ampliació progressiva fins a les 16 setmanes en 2021, per a equiparar els permisos de paternitat i de maternitat. D’aquesta forma es fa un pas important en la consecució de la igualtat real i efectiva entre homes i dones, en la promoció de la conciliació de la vida personal i familiar, i en el principi de corresponsabilitat entre tots dos progenitors, elements tots dos essencials per al compliment del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones en tots els àmbits.

 

 

Prestació de paternitat i característiques generals

 

Ens referirem a la prestació de paternitat per a diferenciar-la de la de maternitat, si bé, des del passat 1 d’abril de 2019, totes dues prestacions s’unifiquen en una única prestació denominada NAIXEMENT I CURA DE MENOR.

 

Aquesta prestació es tramita davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i comporta una prestació al 100% de la base reguladora que és equivalent a la d’incapacitat temporal, derivada de contingències comunes. Es duu a terme mitjançant pagament directe a càrrec única i exclusivament de l’INSS. La situació protegida, és conseqüència del naixement de fill/a, així com l’adopció, la guarda amb finalitats d’adopció i l’acolliment familiar sempre que, en aquest últim cas, la seva durada no sigui inferior a un any, i es tracti de menors de 6 anys, com a regla general. El beneficiari serà el treballador per compte aliè o propi, sempre que, es trobin en situació d’alta o assimilada a l’alta, gaudeixin dels períodes de descans/permís per naixement i cura de menor i acreditin els períodes mínims de cotització exigibles en cada cas (haver cotitzat un mínim de 180 dies durant els 7 anys anteriors al començament del permís, en defecte d’això almenys 360 dies al llarg de tota la vida laboral).

 

De les 8 setmanes, les dues primeres setmanes de baixa paternal seran obligatòries i han de gaudir-se immediatament després del part. Les sis setmanes restants es podran gaudir de forma consecutiva a les dues anteriors, o en qualsevol moment durant el primer any de vida del nadó. Una altra de les opcions per a gaudir de la baixa per paternitat és pactar amb l’empresa una jornada reduïda. D’aquesta forma, es pot treballar a mitja jornada i gaudir del permís per un període més llarg en veure’s reduïda la prestació.

 

A diferència de la maternitat, que en determinades situacions pot transferir-se part de la prestació al pare, la prestació de paternitat no és transferible a la mare, per la qual cosa si el pare decideix no gaudir de les seves setmanes de permís, les perdrà. El període de temps de percepció de la prestació de paternitat és plenament compatible amb el de la baixa de maternitat.

 

 

Paternitat i llicència per naixement de fill

 

Fins al moment, van conviure el permís retribuït (llicència) per naixement de fill amb la prestació per paternitat, no obstant això, el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, dins de totes les novetats que recull, estableix la modificació de l’article 37.3 b) de l’Estatut dels Treballadors relatiu a les llicències / permisos retribuïts, en que el seu nou redactat, es deixa de fer esment exprés als dos dies per naixement de fill, la qual cosa comporta l’eliminació d’aquesta llicència. En concret des del passat 8 de març de 2019 l’article 37.3 b) ET està redactat de la següent manera: “ b) Dos dies per la defunció, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari, de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan amb tal motiu la persona treballadora necessiti fer un desplaçament a aquest efecte, el termini serà de quatre dies”.

 

Aquesta eliminació, no tindria major importància, de no recollir alguns convenis col·lectius expressament les llicències establertes per Estatut dels Treballadors, ja sigui per a garantir-les com a tals, o fins i tot millorar les previsions. Per tant, tots aquells treballadors els convenis dels quals expressament recullen la llicència per naixement, es trobaran actualment amb una impossibilitat de gaudi, tenint en compte la prestació per paternitat s’inicia en el moment del fet causant, el que comporta la impossibilitat de gaudi simultani, de la llicència. Per tant, haurem d’estar atents a la resolució que sobre aquest tema, es plantegi, ja sigui per part de les Comissió Paritària de Convenis o fins i tot davant un possible Conflicte col·lectiu via judicial, tenint en compte que el gaudi en un altre moment diferent al del fet causant, donaria dret a aquesta llicència, amb independència del sexe, a tota persona treballadora, cosa que fins ara no succeïa.