Jurídic

El servei jurídic, és una de les nostres insígnies. Els professionals que el conformen tenen dilatada experiència en l’assessorament jurídic legal I representació judicial. Especialistes en dret laboral, seguretat social i prevenció de riscos laborals, la qual cosa porta a defensar tant interessos empresarials com de particulars.

Defensem tot allò en el que creiem, només així aconseguim resultats.

El nostre servei jurídic també s’ofereix com a complement al servei de gestió de personal, el que redunda en una major qualitat del servei, atès que comporta la confecció de clausulats contractuals, novacions contractuals, cartes d’acomiadament, transaccions, en definitiva tota documentació laboral amb transcendència jurídica.

GENERAL:

 • Assessorament jurídic legal.
 • Elaboració informes jurídics.
 • Elaboració d’escrits.
 • Litigació social, contenciosa administrativa, civil i penal.
 • Assistència jurídica integral.

 

LABORAL:

 • Confecció de novacions contractuals, acords i transaccions.
 • Redacció de comunicats i escrits en general.
 • Expedients de Regulació d’Ocupació.
 • Modificacions substancials de condicions de treball, individuals i col·lectius.
 • Acomiadaments individuals i col·lectius.
 • Tramitació de suspensions i extincions de tot tipus.
 • Compareixences en conciliacions, mediacions, i Inspeccions de Treball.
 • Negociació col·lectiva.

 

SEGURETAT SOCIAL:

 • Estudi de pensions de jubilació.
 • Càlcul de pensions.
 • Gestió d’incapacitats permanents.
 • Recàrrecs de prestacions.

 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS:

 • Anàlisi del compliment normatiu.
 • Reclamacions d’actes d’infracció administrativa.
 • Reclamacions via civil i penal com a conseqüència d’accidents de treball i malalties professionals.

 

AUDITORIA SOCIO LABORAL:

 • Elaboració d’informes d’auditoria, amb anàlisi detallada del compliment normatiu des d’un vessant sociolaboral.

 

PLANS D’IGUALTAT

 • Elaboració de diagnòstics, Plans d’igualtat i Auditoria retributiva. Registre salarial.

 

COMPENSACIÓ I BENEFICIS:

 • Estudis i elaboració d’informes.