Gestió de Personal – Nòmines

Des del servei de gestió de personal, oferim la tramitació d’alta, baixa i variació de dades en Seguretat Social. Som entitat Autoritzada de l’Administració de la Seguretat Social. Confeccionem els rebuts de nòmina, liquidacions per cessament tant voluntari com no voluntari. Tramitem els processos de baixa mèdica tant els comuns com els professionals, així com fem seguiment dels controls que per part de la mútua d’AT / EP han de dur-se a terme.

Gestió eficient, dinàmica, professional, redunda en la satisfacció dels treballadors. Sent els treballadors, els millors ambaixadors de la nostra marca com a empresa

Aquest servei té a la seva disposició l’eina del Portal del Treballador, des d’on les empreses clients i els seus treballadors poden accedir a tota la documentació vigent en la relació laboral, així com tramitar, comunicar, sol·licitar qualsevol incidència o tràmit laboral. Amb la conseqüent immediatesa, eficiència i estalvi de temps.

 • Confecció de rebut de nòmina.
 • Confecció d’Assegurances Socials.
 • Confecció de liquidacions complementàries.
 • Altes, variacions de dades, baixes en Seguretat Social.
 • Gestió de notes de despeses.
 • Gestió d’incapacitats temporals.
 • Petició de bestretes i crèdits.
 • Gestió de vacances.
 • Gestió d’absències i permisos.
 • Gestió de calendari laboral.
 • Publicació de fulls de salari.
 • Tauler d’anuncis / Directori d’empleats.
 • Portal del Treballador.