ESCRIPTORS. PENSIÓ DE JUBILACIÓ I COMPATIBILITAT AMB PERCEPCIÓ DE DRETS D’AUTOR I PRESTACIÓ DE SERVEIS.

La pensió de jubilació, com a norma general és incompatible amb la prestació de serveis, però, té regulada la compatibilitat en determinades situacions, en concret destacarem les situacions que poden tenir lloc un cop la persona està jubilada:

 

JUBILACION FLEXIBLE. Els pensionistes de jubilació podran compatibilitzar el cobrament de la pensió amb una feina a temps parcial en els termes establerts. Durant aquesta situació, es minorarà la pensió en proporció inversa a la reducció aplicable a la jornada de treball del pensionista, en relació a la d’un treballador a temps complet comparable. Aquesta situació sempre comportarà un treball a temps parcial i per compte aliè.

 

JUBILACION ACTIVA. Els pensionistes de jubilació podran compatibilitzar el cobrament de la pensió amb un treball per compte aliè o per compte propi en els següents termes:

 

  • L’accés a la pensió haurà d’haver tingut lloc un cop complerta la edat que en cada cas sigui aplicable, sense que, a aquests efectes, siguin admissibles jubilacions acollides a bonificacions o anticipacions de l’edat de jubilació que puguin ser aplicables.
  • El percentatge aplicable a la base reguladora a efectes de determinar la quantia de la pensió causada ha d’arribar al 100%.
  • El treball compatible podrà realitzar-se a temps complet o a temps parcial.

 

La quantia de la pensió de jubilació compatible amb el treball serà equivalent al 50% de l’import resultant en el reconeixement inicial, un cop aplicat, si escau, el límit màxim de pensió pública, o del que s’estigui percebent, en el moment d’inici de la compatibilitat amb el treball, exclòs, en tot cas, el complement per mínims, qualsevol que sigui la jornada laboral o l’activitat que realitzi el pensionista.

 

Això no obstant, si l’activitat es realitza per compte propi i s’acredita tenir contractat, almenys, a un treballador per compte aliè, la quantia de la pensió compatible amb el treball arribarà al 100%.

 

Excepcionalment, si la realització de treballs per compte propi, comporten ingressos anuals no superiors al SMI, en còmput anual, no s’estarà obligat a cotitzar, i es permetrà la compatibilitat amb la pensió de jubilació.

 

Tenint aquest escenari rector, aquest serà el que s’aplicarà als escriptors. Ara bé, s’hauran de diferenciar dues situacions diferents:

 

  • Jubilats que percep drets d’autor, d’obres publicades amb anterioritat a la seva situació de pensionista. En aquesta situació, l’Administració ve considerant que no existeix cap incompatibilitat entre la percepció de la pensió i els drets d’autor, ja que no responen al desenvolupament directe d’una activitat econòmica exercida a títol lucratiu i de forma habitual i personal que determini la seva inclusió en el règim d’autònoms.

 

  • Jubilats que editen noves obres i els drets d’autor es generaran un cop jubilat. On si els ingressos són inferiors SMI no comportarà cap problema de compatibilitat, però si els supera, necessàriament haurà d’enquadrar en el règim d’autònoms i per tant accedir a la jubilació activa, amb el que això comporta, en tant es produeixi la simultaneïtat entre la percepció de la pensió i la realització de les activitats.

 

Ara bé, què passa si no hi ha possibilitat d’accés a jubilació activa, i hi ha desig / necessitat d’editar noves obres ?. Atès que és ineludible la necessitat d’enquadrament en el règim d’autònoms, no estaria permesa la compatibilitat. El jubilat es veuria obligat a sol·licitar la suspensió de la seva pensió, mentre exercís la seva activitat literària i mentre percebés drets d’autor que superessin en còmput anual el SMI.

 

__________________________________________________________________________________________________