DRET DE REUNIÓ DELS TREBALLADORS (art. 77 a 81 ET).

Les assemblees de treballadors

 

Els treballadors d’una mateixa empresa o centre de treball tenen dret a reunir-se en assemblea.

 

L’assemblea podrà ser convocada pels delegats de personal, el comitè d’empresa o centre de treball, o per un nombre de treballadors no inferior al 33 per 100 de la plantilla. L’assemblea serà presidida, en tot cas, pel comitè d’empresa o pels delegats de personal mancomunadament, que seran responsables del normal desenvolupament de la mateixa, així com de la presència en l’assemblea de persones no pertanyents a l’empresa. Només s’hi poden tractar d’assumptes que figurin prèviament inclosos en l’ordre del dia. La presidència ha de comunicar a l’empresari la convocatòria i els noms de les persones no pertanyents a l’empresa que assistiran a l’assemblea, i acordarà amb aquest les mesures oportunes per evitar perjudicis en l’activitat normal de l’empresa.

 

Quan per treballar a torns, per insuficiència dels locals o per qualsevol altra circumstància no pugui reunir simultàniament tota la plantilla, sense perjudici o alteració en el normal desenvolupament de la producció, les diverses reunions parcials que s’hagin de fer es consideraran com una sola i datades en el dia de la primera.

 

Lloc de reunió

 

El lloc de reunió serà el centre de treball, si les condicions del centre ho permeten, i la mateixa tindrà lloc fora de les hores de treball, llevat d’acord amb l’empresari.

 

L’empresari ha de facilitar el centre de treball per a la celebració de l’assemblea, llevat dels següents casos:

 

  • Si no es compleixen les disposicions de la Llei.
  • Si han transcorregut menys de dos mesos des de l’última reunió celebrada, llevat reunions informatives sobre convenis col·lectius que els siguin d’aplicació.
  • Si encara no s’ha rescabalat o garantit el rescabalament pels danys produïts en alteracions ocorregudes en alguna reunió anterior.
  • Tancament legal de l’empresa.

 

Convocatòria

 

La convocatòria, amb expressió de l’ordre del dia proposat pels convocants, es comunicarà a l’empresari amb quaranta-vuit hores d’antelació, com a mínim, i aquest haurà de justificar la recepció.

 

Votacions

 

Quan se sotmeti a l’assemblea per part dels convocants l’adopció d’acords que afectin el conjunt dels treballadors, es requerirà per a la validesa d’aquells el vot favorable personal, lliure, directe i secret, inclòs el vot per correu, de la meitat més un dels treballadors de l’empresa o centre de treball.

 

Locals i tauler d’anuncis

 

A les empreses o centres de treball, sempre que les seves característiques ho permetin, es posarà a disposició dels delegats de personal o del comitè d’empresa un local adequat en què puguin desenvolupar les seves activitats i comunicar-se amb els treballadors, així com un o diversos taulers d’anuncis. La representació legal dels treballadors de les empreses contractistes i subcontractistes que comparteixin de manera continuada centre de treball podran fer ús d’aquests locals en els termes que acordin amb l’empresa. Les possibles discrepàncies es resoldran per l’autoritat laboral, previ informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.