LA NOVA REALITAT DEL TELETREBALL. AVANTATGES I INCONVENIENTS.

  Concepte.   El teletreball o també anomenat treball a distància mancava d'una regulació jurídic laboral concreta, i va ser amb la reforma del mercat laboral realitzada per la Llei 3/2012, de 6 de juliol, quan es regula el treball a distància quedant incorporat en l'article 13 de l'Estatut dels Treballadors. Des de fa uns anys, s'ha anat implementant tímidament en determinades organitzacions empresarials, com a part de polítiques retributives, en concret com a retribució emocional. No obstant això, sempre ha col·lisionat frontalment amb les polítiques presentistes tan arrelades en determinats sectors de la nostra societat. Ha estat ara, portats per l'excepcional situació...

+ Info

REGALS DE NADAL PER A LES PERSONES TREBALLADORES

  Consideració de retribució en espècie i repercussió en cotització a la Seguretat Social.   Quan s'aproximen les festes nadalenques, són moltes les empreses que voluntàriament, lliuren a les persones treballadores un regal nadalenc en forma de cistella o fins i tot un sopar nadalenc d'equip. Però no totes són conscients, que aquest regal té repercussions tant en Seguretat Social com en Hisenda, atès que aquest regal té la consideració amb caràcter general de retribució en espècie. L'article 23.1 del Reglament General de Cotització diu així: “A l'efecte de la seva inclusió en la base de cotització, es considerarà remuneració la totalitat de...

+ Info

VACANCES I LA SEVA RETRIBUCIÓ

Antecedents   La retribució durant les vacances, continua sent un aspecte conflictiu quan el treballador/a al llarg de l'any percep diversos complements, incentius o fins i tot comissions, i per tant té conceptes variables.   L'Estatut dels Treballadors en relació a les vacances anuals (article 38 ET), no concreta la remuneració del període vacacional, limitant-se a determinar que s'estarà a el que es preveu en conveni col·lectiu o fins i tot en contracte individual de treball.   Línia jurisprudencial   Ara bé, la interpretació realitzada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre temps de treball, determina que ni tan sols un conveni col·lectiu, tenint marge d'actuació,...

+ Info

PATERNITAT i LLICÈNCIA PER NAIXEMENT DE FILL

Antecedents   La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva d'homes i dones, va marcar el naixement del permís per paternitat. En ella es va incloure per primera vegada el permís per paternitat com a mesura de suport a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.   Aquest permís s'unia al permís retribuït (llicència) per naixement de fill/a de 2 dies, ampliable a 4 dies en cas de desplaçament, reconegut en l'Estatut dels Treballadors i fins i tot millorat en alguns conveni col·lectius.   El Govern, en la Llei per a la Igualtat efectiva entre home i dones (Llei...

+ Info

REGISTRE DIARI DE JORNADA EN DEFENSA DEL DRET A LA DESCONNEXIÓ

Garantia de registre diari de jornada   El 12 de març de 2019 es va publicar en el BOE, el Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada laboral.   En aquest Reial Decret Llei s'estableix el registre de jornada de treball, a l'efecte de garantir el compliment dels límits en matèria de jornada, de crear un marc de seguretat jurídica tant per a les persones treballadores com per a les empreses i de possibilitar el control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.   Es regula...

+ Info

DRET DE REUNIÓ DELS TREBALLADORS (art. 77 a 81 ET).

Les assemblees de treballadors   Els treballadors d'una mateixa empresa o centre de treball tenen dret a reunir-se en assemblea.   L'assemblea podrà ser convocada pels delegats de personal, el comitè d'empresa o centre de treball, o per un nombre de treballadors no inferior al 33 per 100 de la plantilla. L'assemblea serà presidida, en tot cas, pel comitè d'empresa o pels delegats de personal mancomunadament, que seran responsables del normal desenvolupament de la mateixa, així com de la presència en l'assemblea de persones no pertanyents a l'empresa. Només s'hi poden tractar d'assumptes que figurin prèviament inclosos en l'ordre del dia. La presidència ha...

+ Info

ESCRIPTORS. PENSIÓ DE JUBILACIÓ I COMPATIBILITAT AMB PERCEPCIÓ DE DRETS D’AUTOR I PRESTACIÓ DE SERVEIS.

La pensió de jubilació, com a norma general és incompatible amb la prestació de serveis, però, té regulada la compatibilitat en determinades situacions, en concret destacarem les situacions que poden tenir lloc un cop la persona està jubilada:   JUBILACION FLEXIBLE. Els pensionistes de jubilació podran compatibilitzar el cobrament de la pensió amb una feina a temps parcial en els termes establerts. Durant aquesta situació, es minorarà la pensió en proporció inversa a la reducció aplicable a la jornada de treball del pensionista, en relació a la d'un treballador a temps complet comparable. Aquesta situació sempre comportarà un treball a temps parcial...

+ Info

PENSIÓ DE JUBILACIÓ. COEFICIENTS REDUCTORS DE L’EDAT DE JUBILACIÓ A FAVOR DELS POLICIES LOCALS.

Antecedent.   El passat dissabte 15 de desembre de 2018 es va publicar el Reial Decret 1449/2018, de 14 de desembre, pel qual s'estableix el coeficient reductor de l'edat de jubilació en favor dels policies locals al servei de les entitats que integren l'Administració local, que entrarà en vigor el proper 2 de gener de el 2019.   L'article 206.1 de la Llei General de la Seguretat Social, preveu que l'edat mínima exigida per tenir dret a pensió de jubilació en el Règim General de la Seguretat Social podrà ser rebaixada per reial decret, a proposta de la persona titular del Ministeri de Treball,...

+ Info

PENSIONS DE JUBILACIÓ PARCIAL I CONTRACTE DE RELLEU EN LA INDÚSTRIA MANUFACTURERA.

Antecedent.   El proper 31 de desembre de 2018 finalitza el termini d'aplicació de la disposició transitòria quarta del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel RDL 8/2015, de 30 d'octubre, el que comportava l'accés a la jubilació parcial amb certs beneficis per treballador i per a empresa. Actualment la jubilació parcial amb contracte de relleu està disminuint, tenint en compte els sobrecostos que comporta per a les empreses.   El dissabte 8 de desembre de 2018 es va publicar el RDL 20/2018, de 7 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls de la competitivitat econòmica en el...

+ Info